Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Betonstatik fra før 1. april 2009

Betonelement-Foreningen tilbyder her på hjemmesiden en række beregningsmoduler til fri afbenyttelse

Download 'Introduktion til statik på PC'

Aktuelt er følgende beregningsmoduler opdateret til EuroCodes:

 • Lastnedføring / EC
 • Specifikation af væglaste / EC
 • Specifikation af søjlelaste / EC
 • Bjælkeelementer - med brandmodul / EC
 • Vægelementer - med brandmodul / EC
 • Søjleementer - med brandmodul / EC

Der foreligger fortsat følgende moduler baseret på gældende danske normer:

 • Overslagsdesign af forspændte dæk og bjælkesystemer / DS
 • Lastnedføring / DS
 • Specifikation af væglaste / DS
 • Specifikation af søjlelaste / DS
 • Stabilitet af skivebygninger / DS (kan også anvendes til beregninger efter EC)
 • Bjælkeelementer - med brandmodul / DS
 • Vægelementer - med brandmodul / DS
 • Søjleementer - med brandmodul / DS

Beregningsmodulerne udarbejdes af ALECTIA A/S, og er alle designet af forfatteren til Betonelementhåndbøgerne, Jesper Frøbert Jensen.

Væsentlige ændringer ved seneste opdatering
Alle EC-modulerne foreligger nu i en version 2.

Modulet Lastnedføring / EC har indarbejdet tillæg 1 til det nationale anneks til EC0, hvor Tabel A1.3 er ændret for så vidt angår lastkombinationer under brand og ulykke.

Dette har affødt, at beregningsmodulet er udvidet med særskilt beregning for brand/ulykke. Desuden er der indlagt en facilitet i programmet, så programmet foreslår det nationale anneks’ værdier af y0, y1 og y2 hver gang brugeren for en flade- eller linielast skifter kategori.

Brugeren kan selv overskrive de foreslåede værdier, som så vil stå med en understregning for at markere, at der er valgt en afvigende værdi. Vigtigt er også, at det er valgt at lade begrebet ”sædvanlige værdier” helt udgå og erstatte de pågældende værdier med ”reducerede værdier”, der kan anvendes direkte i brudstadiedimensioneringen.

Til gengæld må brugeren så til eventuel brug af lastnedføringsresultater i anvendelsesstadiet gennemføre særskilt lastnedføring.

Modulerne Specifikation af væglaste / EC og Specifikation af søjlelaste / EC er konsekvensrettet jf. ændringerne i Lastnedføring / EC.

Modulerne Vægelementer / EC og Søjleelementer / EC er blevet udvidet med en særlig facilitet, der kan benyttes til at sikre forbedring af brandmodstandsevnen, idet brugeren kan lukke op for, at resultanten i væggens eller søjlens bund i forhold til de definerede excentriciteter i udgangstilstanden kan forsættes ( max. exc(R) ) ud mod elementets trækside i takt med at branden udvikler sig, og de termiske udbøjninger stiger.

Programmet indregner inden for den specificerede max. exc(R) en forsætning af reaktionen svarende til en kompensation på op til 80% af de termiske udbøjninger.

Dermed hæves brandmodstandsevnen; men til gengæld skal brugeren - som særskilt angivet i advarselsboksen - kontrollere at den underliggende konstruktion kan tåle den indregnede forsætning.

I brandtilfældet er desuden indlagt mulighed for at brugeren kan vælge mellem kvartsholdig tilslagstype og tilslag af søsten eller granit, hvor baggrunden for betonens styrkereduktionsfaktorer for sidstnævnte typer er beskrevet i artiklen ”Concrete strength for fire safety design” v/Kristian Hertz i Magazine of Concrete Research 2005.

I modulet Bjælkeelementer / EC er der nu mulighed for at brugeren separat kan specificere afstanden fra bjælkeside ind til yderste længdearmeringsjern. Også i dette modul kan brugeren nu vælge tilslagstype i brandberegningen.

Ansvarsforhold
Resultaterne af beregningsmodulerne skal ALTID efterkontrolleres af køber/bruger ! Betonelement-Foreningen og de øvrige ophavsmænd påtager sig INTET ANSVAR for fejl og mangler ved beregningsmodulernes informationsindhold mv. eller for svigt ved - eller tab som følge af - produkter fremstillet under anvendelse heraf.

Beregningsmodulernes anvendelse
Beregningsmodulerne er alle udarbejdet i Excel 2003 fra Microsoft. Når modulerne er downloadede kan brugeren uden videre gemme dem som enhver anden fil på sin PC’er eller server.

Alle beregningsmoduler kan i seneste version gemmes under navn efter brugerens eget valg. Dermed kan brugeren uden problemer gemme hele serier af beslægtede beregninger sammen, og holde flere beregninger af samme type åbne samtidig.

Brugerfladen er i princippet almindelige regneark, hvor kun celler, der af brugeren skal anvendes til inddata, er ulåste. Disse celler fremtræder på skærmen i en lys, grøn farve.

En del af cellerne er forsynet med forklarende noter, der bringes frem på skærmen ved at føre musens markør hen over de små røde trekanter. Udskrivning sker som normalt fra Excel.

Udskrifter ser ud som skærmbillederne, blot uden farver og uden kommandoknapper. Modulerne er indstillet, så der udskrives i liggende A4-format. Det er tilstræbt at forsyne udskrifterne med tilstrækkelige oplysninger til at brugeren enkelt kan kontrollere resultaterne.

Metoder og terminologi er for beregningsmodulerne iht. DS holdt snævert i overensstemmelse med de tilsvarende kapitler i Betonelementhåndbøgerne, der således fungerer som vejledning til disse beregningsmoduler.

Da beregningsmodulet ”Stabilitet.xls” er temmelig komplekst, er der til dette udarbejdet særskilt dokumentationsblad/vejledning, der kan downloades sammen med beregningsmodulet.
 
For beregningsmodulerne baseret på EuroCodes er der udarbejdet særlige dokumentationsrapporter, der kan downloades her fra hjemmesiden sammen med beregningsmodulerne. Se den præcise henvisning i det enkelte beregningsmodul.
 
Særligt om lastopstillinger ved brandpåvirkede vægge og søjler
Brandpåvirkede vægge og søjler bør altid kontrolleres for enhver mulig udbøjningsretning. Det skyldes, at de termisk betingede udbøjninger ofte resulterer i situationer, hvor den farligste udbøjningsretning ikke er den samme som forventet ud fra sædvanlige statiske betragtninger i kold tilstand.

For enhver mulig udbøjningsretning er man derfor nødt til at gennemføre en beregning svarende til farligst mulige opstilling af lastene svarende til den pågældende udbøjningsretning.
 
Eksempelvis vil den farligste udbøjning for en facadebagvæg i kold tilstand almindeligvis være rettet ud af bygningen, svarende til vindsug på facaden i kombination med maksimal last fra dækket (N1) over etagen, der ligesom vindsuget svarer til at væggens indvendige side er trykzone.

I brandtilfældet kan de termiske deformationer medføre, at væggen krummer så meget indad, at et brud svarende til at væggens yderside er trykzone bliver farligere. Derfor skal der for brand gennemføres en eftervisning af bæreevnen svarende til både:
 
a.  Laster og excentriciteter opstillet svarende til maksimale snitkræfter drivende en udadrettet udbøjning i kombination med brand på væggens trykside.
b.  Laster og excentriciteter opstillet svarende til maksimale snitkræfter drivende en indadrettet udbøjning i kombination med brand på væggen trækside.
 
Ændringen fra a. til b. svarer i beregningsmodulet for de lodrette belastningers vedkommende til, at der ”byttes om” på N1 og N2  medens N0 bliver stående. Hermed tages også hensyn til, at resultanten af lasten fra højereliggende etager (N0) skal regnes virkende på den modsatte side af vægmidten ved de to forskellige udbøjningsformer.
 
Markante forskelle mellem EuroCode og DS411
Søjler og vægge skal iht. EC2 beregnes under hensyntagen til krybning. Dette medfører forholdsmæssigt større udbøjningstillæg til momenterne, end svarende til beregninger iht. DS411.

I beregningsmodulerne styrer brugeren selv grundlaget for krybeeffekten efter reglerne i EC2, og brugeren vil vel selvsyn konstatere, at denne effekt slår igennem som reducerede bæreevner for vægge og søjler med relativ høj normalkraft.
 
For konstruktioner udsat for brandpåvirkning er styrkereduktionsfaktorerne for armering iht. EC2 generelt større end iht. DS411. Dette medfører for vægge og søjler med relativt små normalkræfter en højere momentkapacitet ved en beregning efter EC2 i forhold til DS411.
 
Omvendt er styrkereduktionsfaktorerne for betonen mindre iht. EC2 end iht. DS411, hvilket ved beregning efter EC2 medfører mindre bæreevner for søjler og vægge med betydende normalkræfter, end hvad der findes ved beregning efter DS411.

Især dette forhold medfører, at brugeren for at få rimelig balance mellem dimensionering i kold og varm tilstand ofte må gennemføre særskilte lastnedføringer for brandtilfældet, idet partialkoefficienter og samtidighedsfaktorer på lastsiden i nogen grad kompenserer for bæreevnereduktionerne i brandtilfældet.

Download beregningsmodulerne iht. EuroCodes her:
Lastnedføring / EC
Dokumentationsrapport. Lodret lastnedføring efter EC0 og EC1
Bjælkeelementer - med brandmodul / EC
Bjælkeelementer - dokumentationsrapport
Specifikation af væglaste / EC
Vægelementer - med brandmodul / EC
Vægelementer - dokumentationsrapport
Specifikation af søjlelaste / EC
Søjleementer - med brandmodul / EC
Søjleelementer - dokumentationsrapport

Download beregningsmodulerne iht. gældende danske normer her:
Overslagsdesign af forspændte dæk og bjælkesystemer / DS
Lastnedføring / DS
Stabilitet af skivebygninger / DS
Stabilitet af skivebygninger - dokumentationsrapport
Bjælkeelementer - med brandmodul / DS
Specifikation af væglaste / DS
Vægelementer - med brandmodul / DS
Specifikation af søjlelaste / DS
Søjleementer - med brandmodul / DS

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BEF