Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anvisning for afstivning

Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast

Leverandøren af betonelementer skal iht. arbejdsmiljølovgivningen (Bkg.612, Indretning af tekniske hjælpemidler af 25. juni 2008 og AT-vejledning A.2.3 af 1. maj 2010) medlevere leverandørbrugsanvisning.

Et af kravene til indholdet af leverandørbrugsanvisningen er, at leverandøren skal oplyse om krav til midlertidige afstivninger – i det omfang, det er relevant for det enkelte element.

Leverandørens forpligtelser er dermed begrænset til det enkelte element. Dette betyder, at leverandøren formelt opfylder delkravet ved blot at oplyse, at "de midlertidige afstivninger skal kunne modstå vindlast på det enkelte element".

Iht. aftalegrundlaget Bips A113, påhviler det den bygværksprojekterende at sikre, at projektmaterialet for montagen tilgodeser,

  1. at de fornødne afstivninger er mulige at udføre i praksis
  2. at de fornødne oplysninger for montageentreprenørens projektering er til stede jfr. f.eks risikospecifikationerne

Det er dermed den bygværksprojekterendes opgave at sikre, at montageentreprenøren modtager oplysninger om eventuelle andre påvirkninger end vindlast alene, som de midlertidige afstivninger skal kunne modstå.

Denne brugsanvisning/designanvisning for midlertidige afstivninger omfatter derfor kun/alene påvirkninger forårsaget af vindlast.

Iht. aftalegrundlaget Bips A113, påhviler det betonelementleverandøren at indstøbe inserts for fastgørelse af skråafstivninger (skråafstivninger kaldes også "blådrenge", "elementstøtter" eller "rørstøtter"). 

Betonelement-Foreningen har udarbejdet nærværende anvisning med henblik på, at alle foreningens medlemmer anvender et ensartet designgrund-lag og for samtidig at sikre, at montageentreprenørerne har de nødvendige informationer for at projektere fastgørelser og afstivninger – for vindlasten alene. 

Elementfabrikken leverer
Med mindre andet er kontraktmæssigt aftalt, leverer fabrikken for sædvanlige standardelementer:

  1. Indstøbt minimum 2 stk inserts, M16* eller M20
  2. Inserts er placeret i en højde på minimum 2/3 af elementhøjden
  3. Inserts er dimensioneret for en regningsmæssig kraft på mindst 16kN** for M16 og mindst 24kN** for M20, idet det bemærkes, at inserts bestemmes/vælges svarende til det maksimale træk/tryk i skråafstivningerne forårsaget af vindlast, idet tabel A2 og A3 lægges til grund.
  4. Elementer større end 16m2 (skraveret område i tabel A2) med istøbte M16 inserts forudsættes monteret med afstivninger på 45° (tabel A3).
  5. Inserts er forsænket maksimalt 10mm i forhold til elementoverfladen

* Bemærk, at M16 inserts iht. Tabel A,3 er tilstrækkelige for vægarealer op til 24m2 med topkoten til og med 20m over terræn

** Udtræksværdierne på henholdsvis 16 og 24kN vil typisk være opnået, når elementerne har opnået 70% af 28-døgns styrken. - 2 - Særlige udtryk

Særlige udtryk
Udtrykket "fastgørelser" anvendes som fællesbetegnelse for de bolte, der skrues i de inserts, der er indstøbt i elementerne og for de ankre, som montageentreprenøren anvender i den modsatte ende af skråafstivningerne – typisk i betondækket eller lignende. 

Download

BEF Bulletin No 6

Download

Regneark Til Bulletin No 6 - Montageafstivning frie vægge, vindlast og exc - 1. revidering

1. revision af regnearket. Udgivet januar 2021. Celle F36 indeholder formfaktoren Cf, som er en tabelværdi, der fastlægges andet sted i regnearket. Denne celle er nu låst mod indtastning.